สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 28 มิ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตสงขลา การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล
 
     
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาเป็นหน่วยงานกลางที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาในทุกรูปแบบ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล จึงได้จัด “โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตสงขลา การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ให้มีความรู้ สร้างความเข้าใจ ปรับแนวความคิดของบุคลากรผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขตสงขลาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะช่วยให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์เข้มแข็ง และแข่งขันกับเพื่อนได้ สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภายในวิทยาเขตสงขลา ที่เข้มแข็ง รองรับการประชาสัมพันธ์ในยุค “ดิจิทัลพีอาร์” ต่อไป โดยมีรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ 
การอบรมในครั้งนี้มีหน่วยงานส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน ๓๕ คน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และนางสาววัชรา บุรีศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัทดับเบิ้ลยูทูบิสซิเนส จำกัด ทำหน้าที่วิทยากร และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โดยคาดหวังไว้ว่าภายหลังจากการจัดโครงการเครือข่าย ฯ ในวันนี้แล้ว ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ จะมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการประสานงานเพื่อทำประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน