สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 พ.ย.61 ถึงวันที่ 20 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อัดสปอตวิทยุ "การนำเสนออาศรม นาฎศิลป์ไทยของนิสิตชั้นปีที่ 4 "
 
     
นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาศิลปะการแสดง เตรียมความพร้อมอัดสปอตวิทยุ "การนำเสนออาศรม นาฎศิลป์ไทยของนิสิตชั้นปีที่ 4 " อย่าลืมติดตามรับฟังและรับชมการแสดง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 17 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
#ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงของไทยและเป็นกำลังใจให้นิสิตในการแสดงผลงานครั้งนี้ด้วย