สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 มี.ค.62 ถึงวันที่ 22 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายการถิ่นรักษ์ทักษิณ
 
     
22 มีนาคม 2562 สัมภาษณ์พิเศษนิสิตชั้นปีที่4 รุ่นที่ 11 วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาศิลปะการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เกี่ยวกับการจัดแสดงศิลปะนิพนธ์ ซึ่งกำหนดจัดแสดงในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมปาริชาตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา Fm 88.25 เมกกะเฮิร์ต