สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 28 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ของบุคลากร (ฉบับที่ ๑)

➡️การเดินทาง
✅ ๑. ห้ามบุคลากรเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศบค.) (พื้นที่สีแดง จังหวัดสมุทรสาคร) กรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สามารถยกเลิกได้ ให้ขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนงาน หน่วยงาน หรือรองอธิการบดีที่กำกับ และให้ส่วนงาน หน่วยงานส่งข้อมูลให้ภารกิจอนามัย ฝ่ายกิจการนิสิตของแต่ละวิทยาเขตเพื่อติดตามอาการ หลังจากกลับมาให้หยุดงานและแยกตัวเอง (self-quarantine) เป็นเวลา ๑๔ วันนับจากวันที่ออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยไม่ถือเป็นวันลา โดยใช้แนวทางตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) กรณีการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

✅ ๒.ให้บุคลากรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙(ศบค.) (พื้นที่สีส้ม สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม กรุงเทพมหานคร) หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว ให้ขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนงาน หน่วยงาน หรือรองอธิการบดีที่กำกับ และให้ส่วนงาน หน่วยงานส่งข้อมูลให้ภารกิจอนามัย ฝ่ายกิจการนิสิตแต่ละวิทยาเขตทราบ ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด (self-monitoring) งดร่วมกิจกรรมในที่สาธารณะ ๑๔ วันหลังจากเดินทางกลับ และให้สวมหน้ากากอนามัยอย่างสม่ำเสมอ
⭐ทั้งนี้จังหวัดในพื้นที่ต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของศูนย์บริการสถานการณ์โควิด -๑๙ (ศบค.)


✅๓. บุคลากรที่เดินทางไปยังสถานที่ตามไทมไลน์ของผู้ป่วยยืนยันโควิด -๑๙

๓.๑ กรณีช่วงวันและเวลาเดียวกันให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อรายงานตัวและรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

๓.๒ กรณีต่างช่วงวันและเวลา ให้หยุดงานและแยกตัวเอง (self-quarantine) เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ไปสถานที่นั้น ๆ โดยต้องขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนงาน หน่วยงาน หรือรองอธิการบดีที่กำกับ และให้ส่วนงาน หน่วยงานส่งข้อมูลให้ภารกิจอนามัย ฝ่ายกิจการนิสิตของแต่ละวิทยาเขตทราบเพื่อติดตามอาการ และให้ทำงานแบบ Work From Home โดยใช้แนวทางตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) กรณีการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หรือจะไปรับการตรวจจากโรงพยาบาลในพื้นที่ก็ได้

➡️ การดูแลตนเองของบุคลากร
✅๑. กลุ่มที่มีความเสี่ยง คือ ผู้ที่สัมผัสโดยตรงกับผู้ติดเชื้อ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อรายงานตัวและรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

✅๒. กลุ่มเฝ้าระวัง คือ ผู้ที่สัมผัสกับผู้ที่มีความเสี่ยง ให้สังเกตอาการ หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้ใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามแนวทางดูแลตนเอง (self-monitoring) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

✅๓.กลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยง ให้เคร่งครัดในการสวมหน้ากากอนามัยอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการไปที่แออัด ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ ทานร้อน ช้อนกลาง ไม่ใช้มือขยี้ตา จมูก หรือปาก


จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓