สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา TSU RADIO 88.25 MHz.
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
แนะนำ DJ
แนะนำผู้ดำเนินรายการ
 
แนะนำผู้ดำเนินรายการ กลับหน้าหลัก

 

 ผู้ดำเนินรายการ

 

ชื่อ-สกุล

 

รายการ

วัน-เวลา

 


 ไหมมู่หน๊ะ  สุกเส็ม (ไหม)


 ถิ่นรักทักษิณ

 
จันทร์-ศุกร์  10.00-11.00 น.

 

 
อารีย์  แย่งกุลเชาว์  (ดา)


รอบรั้วปาริชาต

Social Music

 
จันทร์-ศุกร์  08.00-09.00 น.
จันทร์-ศุกร์  11.00-12.00 น.

 


อ.สุภาคย์  อินทองคง

 
สวัสดีอาเซี่ยน


จันทร์ 14.00-
15.00 น.

 

     

 

 

จิตติมา  แพ่งโยธา


สบายๆสไตล์
สำนักหอสมุด

  
จันทร์ 16.00-
17.00 น.

 

 
นิการิยา  นิแวอาบัส

  
สบายๆสไตล์
สำนักหอสมุด

  
จันทร์ 16.00-
17.00 น.

 


กนกวรรณ เอกเจริญกุล (เรย์)

 
รู้จักรู้ใช้พลังงาน


 อังคาร 09.00- 10.00 น.

 

 
ณัฐวุฒิ  คงไข่ (โจ๊ก)

 
กฏหมายน่ารู้กับนิติศาสตร์

 
อังคาร - พุธ  
14.00-15.00 น.

 

 

วันเฉลิม ภักดีสัตยากุล (บิ๊ก)

 
รอบรั้วการศึกษา

 
อังคาร 16.00-
17.00 น.

 

 
ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ์

 
คลื่นความคิด

 
จันทร์ 13.00-
14.00 น.

 

 
พิสิษฐ์  มงคลสวัสดิ์ (เอ)

 
กฏหมายน่ารู้

 พุธ 16.00-17.00 น.

 

 
ดร.ศุภการ  ศิริไพศาล

 

 
คุยข่าวเล่าเรื่อง

 
พฤหัสบดี 09.00-10.00 น.

 

 
ศักสุดา  แสงมณี (กุ้ง)


ภาษาใต้ได้สาระ

 
พฤหัสบดี 15.00-16.00 น.

 

 
อ.มิติ  สังข์มุสิกานนท์ (โท)

 
เปิดโลกกับ UMDC 

 
ศุกร์ 16.00-17.00 น.

 


อ.วิวัฒน์  ฤทธิมา
(เน) 

  
เปิดโลกกับ UMDC 

  
ศุกร์ 16.00-17.00 น.

 

 
อรัญ  คงนวลใย

 
ผู้เฒ่าเล่าขาน 


 เสาร์ 10.00-
11.00 น.