มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
เตือนภัยทางการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้
โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตสงขลา การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล
โครงการ TSU Radio FM 88.25 MHz Grand Opening Road Show ครั้งที่ 3
ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐพงศ์ คงไชย สอบได้ลำดับที่ ๑
สัมภาษณ์นิสิตที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
สัมภาษณอาจารย์และนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย การจัดค่ายฤดูร้อน
สัมภาษณ์ อ.อัฏฐพล เทพยา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
สัมภาษณ์คณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือ IMT-GT
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ” เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙


หน้าที่ :